เมื่อประเมินตัวเองแล้วว่าพร้อมและตัดสินใจที่จะไปตรวจเลือด

คุณสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน คลินิกนิรนามหรือคลินิกเอกชน ที่มีความพร้อม โดยต้องมีบริการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือด ซึ่งเป็นบริการสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจผลการตรวจและช่วยกันวางแผนต่างๆ เพื่อรับมือกับผลเลือดที่จะตามมา

วิธีการตรวจเลือดของทุกสถานบริการ

เทคโนโลยีการตรวจปัจจุบันมีมาตรฐานมากพอและเชื่อถือได้ โดยทั่วไป โรงพยาบาลรัฐมีแนวทางให้ข้อมูลและการรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำหนดชุดสิทธิประโยชน์ครอบคลุมบริการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจให้กับคนไทยทุกสิทธิการรักษา ทั้งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สวัสดิการข้าราชการ ประกันสังคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปีละ 2 ครั้ง และสามารถรับบริการได้ที่หน่วยบริการตามบัตรทอง หรือโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่ง

หากไม่ต้องการใช้สิทธิข้างต้น สามารถเลือกรับบริการได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง ที่หน่วยบริการของภาครัฐ ราคาประมาณ 80 – 300 บาท หากเป็นภาคเอกชน ราคาประมาณ 300 – 800 บาท

ค้นหาหน่วยบริการใกล้บ้าน ได้ที่นี่ (ค้นหาสถานพยาบาล)

Error on connection

“;
exit();
}

mysql_query(“SET NAMES UTF8”);
mysql_select_db($dbname,$connect);

/* key value province */

$province = @$_POST[‘province’];

if (empty($province)) { /* ไม่มีจังหวัด */

?>จังหวัด$province

“;
echo “

“;
echo “

“;

$query = “SELECT * FROM thaiplus_hospital WHERE province=’$province’ ORDER by name ASC”;

if ($result = mysql_query($query)) {
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
echo “

“;
}
}

echo “

โรงพยาบาล ที่อยู่ โทรศัพท์
โรงพยาบาล” . $row[“name”] . “ ” . $row[“address”] . ” จ.” . $row[“province”] . “ ” . $row[“contact_tel”] . “

“;

} /* จบเงื่อนไข มีจังหวัด */

?>