แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อฯ/ผู้ป่วยเอดส์ ที่สำคัญในปัจจุบัน มีอยู่ 2 แนวทาง ที่ต้องให้การดูแลควบคู่กันไปคือ

  1. การป้องกันและรักษาโรคฉวยโอกาส ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือป่วยด้วยโรคฉวยโอกาส ที่หลายโรคป้องกันได้ และทุกโรครักษาได้
  2. การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี เพื่อลดปริมาณไวรัสในเลือดให้น้อยที่สุด และควบคุมปริมาณไวรัสให้อยู่ในระดับต่ำนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับภูมิคุ้มกันสูงขึ้น ลดโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคฉวยโอกาส

ในปัจจุบัน ระบบสวัสดิการด้านสุขภาพ 3 ระบบหลักของประเทศ คือ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ มีสิทธิประโยชน์ครอบคลุมมาตรฐานการรักษา ตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของประเทศ และขยายสิทธิประโยชน์ ให้ครอบคลุมเรื่องการให้คำปรึกษา และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ผ่านระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ