ไม่ว่าคุณจะใช้สิทธิการรักษาแบบใด ทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สวัสดิการข้าราชการ ประกันสังคม ก็สามารถรับบริการได้ที่หน่วยบริการหรือโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีนี้ อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้กับคนไทย ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง

แต่ถ้าไม่อยากใช้สิทธิ จะจ่ายค่าตรวจเอง ค่าบริการที่หน่วยบริการของรัฐ ราคาอยู่ที่ประมาณ 80-300 บาท ขณะที่ภาคเอกชน จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 300-800 บาท