การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี อาจไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาว่าปีหนึ่งควรจะตรวจกี่ครั้ง ขึ้นอยู่กับการประเมิน “ความเสี่ยง” ของตัวคุณเอง แต่อย่างไรก็ดี ผลของการตรวจเลือดในครั้งนั้นๆ จะเป็นผลเลือดในอดีต จนถึง 1 เดือนก่อนหน้าวันที่คุณตรวจ ซึ่งการตรวจบ่อยครั้งอาจไม่จำเป็นเท่ากับการรู้จักประเมินความเสี่ยงของตัวเองให้ถูกต้อง และหาทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงลง