“ควรต้องมีการลงโทษสถานบริการที่รับตรวจเอชไอวีแล้วส่งผลให้บริษัท”
จอน อึ๊งภากรณ์ เสนอ กรณีบริษัทตรวจเลือดเอชไอวีพนักงานก่อนเข้ารับทำงาน ในงานสัมมนาระดับชาติโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์