ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กินยาต้านไวรัสฯ สูตรที่มียากลุ่มพีไอ (PIs) เช่น โลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ (Lopinavir/ritonavir), อะทาซานาเวียร์ (Atazanavir), ดารุนาเวียร์ (Darunavir) เป็นต้น หรือกินยาเอฟฟาไวเรนซ์( Efavirenze)
ถ้ามีอาการปวดหัว ห้ามใช้ยารักษาไมเกรนกลุ่มเออร์กอต (Ergot) เช่น คาเฟอร์กอต (Cafergot), เออร์โกมาร์ (Ergomar) เป็นต้น
เพราะถ้ากินยาร่วมกัน จะทำให้ชาปลายมือปลายเท้า เกิดเนื้อตาย อาจถึงขั้นต้องตัดขาได้
ถ้าต้องกินยาแก้ปวดหัวหรือยารักษาไมเกรน ต้องบอกหมอ และตรวจเช็คชื่อยาที่ได้รับทุกครั้ง!