วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ร่วมกับองค์กรภาคี เข้าพบผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ทั้งในส่วนกลาง และสำนักงานเขต พร้อมกัน เพื่อ หารือและเสนอให้สปสช. มีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้หน่วยบริการทุกแห่งสามารถดำเนินการตรวจคัดกรองและวินิจฉัย รักษา #ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี #HepC