#ศูนย์องค์รวม คือหนึ่งในการทำงานของเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย (#เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ #TNP+) ที่มุ่งยกระดับการทำงานของแกนนำผู้ติดเชื้อฯ ในการดูแลและติดตามเพื่อนสมาชิกกลุ่มแบบองค์รวมที่ครอบคลุมด้านกาย ใจ และสังคม รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดบริการด้านเอชไอวี/เอดส์ร่วมกับหน่วยบริการ