เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่โรงแรมเซนทราฯ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม.: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัด “เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับประเทศ ประจำปี 2566” เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่จะนำไปสู่การจัดทำเป็นข้อเสนอและผลักดันเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบบริการให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด
.
นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เป็นผู้แทนผู้ติดเชื้อฯ ยื่นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับ #เอชไอวี 2 ส่วนสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 การนำเสนอชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี เช่น การเสนอให้ใช้ยาทาฟ (TAF) เป็นยาต้านไวรัสเอชไอวีในสูตรยาที่แนะนำเป็นสูตรแรก การให้ประชาชนทุกช่วงวัยรักษาไวรัสฯ ซีได้แบบไม่จำกัดอายุ รวมถึงรักษาได้มากกว่า 1 ครั้ง และการสนับสนุนการฉีดวัคซีนไวรัสฯ บีให้กับทุกคน
.
ส่วนที่ 2 เป็นข้อเสนอด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ เช่น การมีมาตรการให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ ที่หน่วยบริการทุกแห่ง เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ เพราะตามสิทธิประโยชน์สามารถรับยาได้ทุกแห่งแต่ในทางปฏิบัติบางแห่งยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการรับบริการอยู่ การมีระบบติดตาม สนับสนุนให้การปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านฯ ตามมาตรฐาน ทำได้อย่างรวดเร็ว การให้ผู้ติดเชื้อฯ สามารถบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมได้ และการทำให้ระบบการจัดซื้อยารวมระดับประเทศเท่าทันต่อสถานการณ์ด้านการขาดยาเพื่อไม่ส่งผลกระทบกับผู้ป่วยโดยเฉพาะที่ต้องใช้ยาต่อเนื่อง เป็นต้น
.
ในการนี้ นพ. พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. และทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. รับข้อเสนอของเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ พร้อมรับปากจะนำเรื่องไปหารือและพิจารณาแนวทางที่จะพัฒนาเป็นชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีต่อไป
.
ภาพประกอบจากซ้ายไปขวา: ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย นพ. พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. และนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
.
#เอชไอวี #บัตรทอง #รับฟังความเห็น