มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย (Thai Network of People Living with HIV/AIDS- TNP+) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานด้านการส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาของผู้ติดเชื้อฯ รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคมในเรื่องเอชไอวี/เอดส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม

TNP+ ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงาน ดังนี้

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำภาคใต้ พื้นที่ จ.ชุมพร ระนอง และภูเก็ต 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดกระบวนการเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ติดเชื้อฯ สามารถทำงานร่วมกับโรงพยาบาลในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
 • หนุนช่วยกลุ่มเรื่องการวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงาน และสรุปผลการทำงาน
 • ประสานและร่วมงานกับแกนนำผู้ติดเชื้อฯ ในภาคและจังหวัด เพื่อหนุนช่วยการทำงานของกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ
 • ประสานและดำเนินการจัดฝึกอบรมต่างๆ ตามแผนงานของเครือข่ายฯ
 • หนุนช่วยกลุ่มประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

 • มีความเชื่อในกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 • มีความเข้าใจ หรือสนใจทำงานร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 
 • สามารถเดินทางลงพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายฯ ได้ 
 • ในกรณีที่มีประสบการณ์การทำงานด้านเอชไอวี/เอดส์ หรือการทำงานกับกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • จดหมายแนะนำตัว และเหตุผลที่สนใจร่วมงานกับเครือข่ายฯ
 • เอกสารประวัติการทำงาน

ส่งมาที่ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคใต้ 53/13 ถ.เพชรเกษม ซ.18/1 หาดใหญ่ สงขลา 90110 วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน หรือส่งเอกสารสมัครงานทางอีเมล์ tnpsouth@thaiplus.net 

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074 – 358 – 089 หรือ 086 – 960 – 4090

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556