ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะด้านการขาดรายได้ การถูกเลิกจ้าง การเข้าไม่ถึงการเยียวยาของรัฐบาล ทำให้ประชาชนเริ่มมีความเห็นและเสนอให้รัฐมีการจัดสวัสดิการถ้วนหน้ามากขึ้น
เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถาม สำรวจผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และข้อเสนอเรื่องรัฐสวัสดิการ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเสนอต่อผู้กำหนดนโยบาย และสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะเรื่องสวัสดิการถ้วนหน้าต่อไป
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Vh4SsA2zdzMZ4zaV8 ในวันที่ 14 -24 พฤษภาคม 2563
#เชิญชวนเพื่อนๆทุกคนช่วยกันตอบแบบสอบถามด้วยค่ะ

แบบสอบถามระบบสวัสดิการสังคมกับสถานการณ์โควิด-19