เร่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาชี้แจง เหตุร้องคัดค้านคำขอสิทธิบัตรยา กระบวนการล่าช้ากว่า 3 ปี ส่งผลให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงยา