ผู้ติดเชื้อฯ ร้อง กสม.ถูกปฏิเสธให้บริการจากโรงแรม #thaiplus

ผู้ติดเชื้อฯ ร้อง กสม.ถูกปฏิเสธให้บริการจากโรงแรมในกรุงเทพฯ