กล่าวต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร​การให้บริการด้านเอชไอวี/เอดส์​แบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน