แนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน พัฒนาสู่หลักสูตรการให้บริการด้านเอชไอวี/เอดส์แบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดย พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์