ทุกวันนี้เด็กมีเชื้อเอชไอวีกำลังเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่น มีชีวิต สุข ทุกข์ มีความรัก ความหวัง ความใฝ่ฝัน เหมือนกับวัยรุ่นทั่วไป เพราะเอดส์รักษาได้ เอชไอวีควบคุมได้ เด็กที่มีเชื้อฯ แข็งแรง เติบโตตามปกติ การเล่นด้วยกัน ใช้สิ่งของหรือเรียนร่วมกัน ไม่ทำให้ติดเชื้อเอชไอวี และที่สำคัญ การมีเชื้อเอชไอวี ไม่ได้ทำให้ความสามารถ และคุณค่าของคนลดลง

ความเข้าใจ การยอมรับการอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยก ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เด็กๆ และเยาวชน เติบโตขึ้นพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีได้
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จัดทำภาพยนตร์เรื่อง “LOVE+ รักไม่ติดลบ” ขึ้น ภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน (CHILDLIFE) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก (Global Fund to Fight AIDS TB and Malaria)

เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์ เพื่อลดการตีตราผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี ๓ เรื่องราว โดยผลงานของผู้กำกับ ๓ คน

วันจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ โรงภาพยนตร์อีจีวี เดอะมอลล์ นครราชสีมา

กำหนดการ
๑๒.๐๐ – ๑๒.๔๕ น. บู๊ธนิทรรศการและเกมบริเวณลานหน้าโรงภาพยนตร์
๑๒.๔๕ – ๑๓.๓๐ น. เปิดงานและแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ “LOVE+ รักไม่ติดลบ”
เสวนา “เบื้องหลังหนัง มีชีวิต(บวก)” พูดคุยกับผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกับเอชไอวีมา กว่า ๒๐ ปี พร้อมพูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง “LOVE+ รักไม่ติดลบ”
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ฟังดนตรีจากนักแสดงนำในเรื่อง