เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ที่ผ่านมา ตัวแทนจากมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี ร่วมกับนายสุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และคณะ ที่ห้องประชุม อภ.

นางสาวรัชนีกร เจวประเสริฐพันธ์ นักวิจัยและพัฒนายา อภ. ให้ข้อมูลว่า อภ.มียาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ที่จะนำออกสู่ตลาดในปีหน้าจำนวน ๓ ตัวคือ อะบาคาเวียร์ (Abacavir) ๓๐๐ มิลลิกรัม โลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ (Lopinavir/Ritonavir) ๑๐๐/๒๕ มิลลิกรัม และดีดีไอ อีซี (ddI EC) ๒๕๐/๔๐๐ มิลลิกรัม รวมถึงมียาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรผสมที่คาดว่าน่าจะออกได้ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ คือ อะบาคาเวียร์/ลามิวูดีน ๖๐๐/๓๐๐ มิลลิกรัม ทีโนโฟเวียร์ ดีเอฟ/เอ็มไตรซิทาบีน/เอฟฟาไวเรนซ์ (Tenofovir DF/Emtricitabine/Efavirenz) ๓๐๐/๒๐๐/๖๐๐ มิลลิกรัม และดารุนาเวียร์ (Darunavir) ๔๐๐ และ ๖๐๐ มิลลิกรัม

ด้านนายสุดใจ ตะภา ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ให้สัมภาษณ์ว่า การที่ อภ.สามารถผลิตยาต้านไวรัสฯ ได้เองทำให้ราคายาถูกลง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้น และครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยสามารถผลิตยาได้เอง ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพและโรงพยาบาล ใช้งบประมาณในการซื้อยาน้อยลง และไม่ต้องพึ่งพิงยาต่างประเทศที่มีราคาแพง

ทั้งนี้ ยาอะบาคาเวียร์ เป็นยาต้านไวรัสเอชไอวีสำหรับเด็ก