เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ที่ผ่านมา นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เป็นตัวแทนจาก www.thaiplus.net เข้ารับประทานรางวัลประชาบดี จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สาขาสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี ๒๕๕๗ ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ

ทั้งนี้ www.thaiplus.net เป็น ๑ ใน ๒๑ สื่อที่ได้รับรางวัลประชาบดี สาขาสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ฯ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์