มูลนิธิเข้าถึงเอดส์และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เข้ายื่นจดหมายถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียกร้องให้เร่งพิจารณาและยก (ปฏิเสธ) คำขอรับสิทธิบัตรที่บริษัทวีไอไอวี เฮลธ์แคร์ คัมปะนี สัญชาติอเมริกา ที่ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรรวมเม็ด ที่มีส่วนผสมของยาโดลูเทกราเวียร์ (DTG) รวมกับยาต้านฯ อีก 2 ชนิดในไทย เพื่อปลดล็อกการผูกขาดที่อาศัยช่องว่างกฎหมายสิทธิบัตร และให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทุกคนในไทยได้รับการรักษาที่ดีขึ้น

อภิวัฒน์ กวางแก้ว  ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ ประเทศไทย  กล่าวว่า “องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ยาต้านฯ ที่มีส่วนผสมของยาโดลูเทกราเวียร์ เป็นยาสูตรพื้นฐาน ซึ่งยาสูตรนี้จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ผู้ติดเชื้อฯ ไม่จำเป็นต้องกินยาหลายเม็ด กินวันละครั้ง ประสิทธิภาพการกดเชื้อเอชไอวีดีกว่ายาต้านฯ ตัวอื่น ผลข้างเคียงจากยามีน้อย และทำให้เชื้อไวรัสเอชไอวีดื้อยายาก”

“ถ้ายาสูตรผสมโดลูเทกราเวียร์นี้ ไม่มีคำขอรับสิทธิบัตรยื่นคาไว้  องค์การเภสัชกรรมจะสามารถผลิตได้ และจะทำให้ยาราคาถูกลงมาก จนอาจจะมีราคาถูกใกล้เคียงกับราคายาต้านฯ สูตรพื้นฐานที่ใช้อยู่ ซึ่งจะมีผลดีต่อทั้งผู้ติดเชื้อฯ รายเก่าที่ใช้สูตรพื้นฐานเดิมอยู่ และผู้ติดเชื้อที่เริ่มการรักษาทุกปีกว่า​ 30,000 คน พวกเราจึงอยากจะให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบด้าน”

นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล เจ้าหน้าที่รณรงค์การเข้าถึงยาของมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า “มูลนิธิฯ เคยยื่นจดหมายคัดค้านคำขอฯ ในไทยฉบับนี้ต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เพราะเป็นการขอคุ้มครองการนำยาเก่าไปรวมเม็ดกัน จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาให้สิทธิบัตร”

“เราค้นพบเพิ่มเติมว่า คำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นในประเทศไทย เป็นคำขอเดียวกันกับที่ยื่นในยุโรป ซึ่งบริษัทวีไอไอวีฯ ได้สิทธิบัตรในยุโรปไปเมื่อ 6 พ.ค. 2559 แต่ต่อมามีผู้ยื่นคำคัดค้านสิทธิบัตรฉบับนี้ สำนักสิทธิบัตรของยุโรปจึงได้ยกเลิกสิทธิบัตรฉบับนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 2559”

นายนิมิตร์กล่าว “เราต้องการให้มียาสูตรรวมเม็ด 3 ตัว ยาโดลูเทกราเวียร์/ยาทีโนโฟเวียร์/ยาลามิวูดีน ในระบบหลักประกันสุขภาพ แต่เนื่องจากประเทศเรามีคำขอรับสิทธิบัตรยื่นขวางท่อไว้ ทั้งๆ ที่ไม่ควรพิจารณาให้สิทธิบัตรและที่ยุโรปก็ได้ยกเลิกสิทธิบัตรยาสูตรผสมนี้ไปแล้ว  ยาจึงมีราคาแพง ตกเดือนละ 10,000 กว่าบาทต่อคน ระบบหลักประกันฯ จึงยังไม่มียานี้เป็นสูตรพื้นฐานของประเทศอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพไม่ได้  ยาต้านไวรัสฯ สูตรพื้นฐานของไทยในปัจจุบันมีราคา 710 บาทต่อคนต่อเดือน  ในขณะที่ยาสูตรผสมโดลูเทกราเวียร์ในบางประเทศราคาไม่ถึง 200 บาทต่อคนต่อเดือน เพราะไม่มีสิทธิบัตรเป็นอุปสรรค”

“พวกเรามายื่นจดหมายอีกครั้ง พร้อมกับเอกสารคำคัดค้านและคำตัดสินยกเลิกสิทธิบัตรในยุโรป เราได้ช่วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยทำการบ้าน และขอให้กรมฯ ปฏิเสธคำขอฯ ในไทยฉบับนี้ทันที

“เราจะไม่มีทางส่งเสริมให้ประเทศไทยต่อสู้กับเอชไอวีและเอดส์ได้สำเร็จเลย ถ้าเราไม่มียาสูตรที่เป็นมิตรให้กับผู้ติดเชื้อฯ ที่จะส่งเสริมให้พวกเขากินยาได้ง่ายขึ้น  เมื่อพวกเขากินยารักษาก็เท่ากับเป็นการป้องกันไม่ให้ส่งต่อเชื้อได้ไปในตัว เพราะยาจะช่วยกดเชื้อไวรัสให้ลดลงจนถึงระดับที่ส่งต่อให้กันไม่ได้”