กรรมการสิทธิฯ นัด เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ และ ทาวน์อินทาวน์ ร่วมเจรจา