ร่วมกันลงชื่อ เพื่อหยุดการละเมิดสิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวีนะคะ
Action=Life #discrimination #HIV

ผู้บริหารโรงแรมทาวน์อินทาวน์: ต้องรับผิดชอบ ด้วยการขอโทษต่อสังคม ต่อผู้ติดเชื้อฯ…